TRAŽIMO DA SE SVI NALOZI ZA POVRAT SREDSTAVA STAVE VAN SNAGE DO OKONČANJA REVIZIJE ZA SVE PRAVNE RADNJE APPRRR-a

Obavještavamo članstvo da smo uputili službeni zahtjev Ministarstvu poljoprivrede da se napravi revizija svih kontrola koje su obavili kontrolori APPRRR-a i svih pravnih radnje spomenute agencije. Pismo naše odvjetnice Ministarstvu poljoprivrede prenosimo u cijelosti.

 

Poštovana gđo ministrice,
Obraćam Vam se u zastupanju i po uputi udruge Hrvatski krški pašnjaci koja objedinjuje
poljoprivrednike na prostoru krških pašnjaka u Karlovačkoj županiji, Ličko-senjskoj županiji,
Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji,
Splitsko-dalmatinskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Udruga ima ustanovljena tijela
za suradnju sa znanstvenom zajednicom.
Cilj udruge je da pomaže, zastupa, lobira i interesno povezuje učlanjene, zastupljene i udružene
poljoprivredne subjekte koji održavaju gospodarske djelatnosti na područjima krških pašnjaka radi
njihova daljnjeg poticanja, unapređenja opsega djelatnosti, podizanja kvalitete njihova djelovanja
i doprinosa većoj sinergiji gospodarstava lokalnih sredina te gospodarstva naše zemlje u cjelini.
Udruga provodi terenski rad, održava stručne tematske skupove, savjetovanja i svakodnevno
kontaktira s članovima. Članovi udruge Hrvatski krški pašnjaci iz navedenih osam županija
Republike Hrvatske obratili su se udruzi s zamolbom za pomoć u svezi s aktivnostima Agencije za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske (dalje: “Agencija“).
Agencija im je poslala “Odluke o povratu“ tj. naloge za povrat potpore za očuvanje poljoprivrede na
gorsko planinskim područjima, koje su isplaćene u prethodnom razdoblju. Agencija traži povrat
potpore isplaćene za 2015. – 2017. godinu neosnovano navodeći da bi potpore bile neopravdano
isplaćene. Agencija se poziva na dva različita propisa, Zakon o poljoprivredi iz 2015., objavljen u
Narodnim novinama br. 30/2015 i na Zakon o poljoprivredi objavljen u Narodnim novinama br.
118/2018. Nije dopušteno primijeniti Zakon iz 2015. koji je stavljen van snage donošenjem novog
zakona u 2018. godini. Stoga odluke o povratu nisu zakonito donesene.
Članovi udruge su nam predočili da su uredno poduzimali sve potrebne radnje na površinama za
koje im je sukladno propisima isplaćena naknada. Nikada nisu dobili od Agencije primjedbe na
svoje aktivnosti na svim površinama koje su obrađivali. Nemaju niti saznanja da bi postojali
nedostatci u radnjama za koje im je isplaćena naknada. Štoviše, naknada im ne bi bila niti isplaćena
da nisu ostvarili pravo na isplatu, stoga je potpuno neosnovan navod u odlukama o povratu da bi
u prethodnom razdoblju potpore bile neopravdano isplaćene.
Agencija je odobrila sva ranija plaćanja po propisanom postupku, koji je podrazumijevao da se vrši
kontrola na terenu prije isplate potpore. Odluke o povratu nisu razumljive i stječe se dojam da su
proizvoljne, što je protivno propisima i Uredbama EU. Naime, iz odluka Agencije o povratu, koje su
dostavljene našim članovima, nije jasno; da bi bio proveden postupak kontrole na terenu; da bi po
stručnim osobama u pravilno provedenom postupku bile ustanovljene nepravilnosti, te da bi se
poljoprivrednicima predočili izvještaji o tim kontrolama. Zbog toga nije osnovan zaključak da
poljoprivrednici neopravdano primili sredstva potpore za očuvanje poljoprivrede na gorsko
planinskim područjima.
Udruga djeluje s ciljem podizanja kvalitete krških pašnjaka i djelatnosti poljoprivrednika koji
obavljaju djelatnosti na području krških pašnjaka U ostvarivanju svojih ciljeva zalaže se za suradnju
s državnim institucijama i tijelima, a osobito s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske
(“ministarstvo“). Stoga udruga predlaže da ministarstvo pokrene postupak revizije postupka koji je
provela Agencija radi povrata sredstava i odluke o povratu stave van snage, a poljoprivrednicima
koji su po odlukama izvršili plaćanja, da se izvrši povrat sredstava.
Prema Zakonu o poljoprivredi, ministarstvo vodi evidenciju provedenih administrativnih kontrola i
kontrola na terenu kod poljoprivrednika. To znači da ministarstvo posjeduje svu dokumentaciju na
osnovi koje su izdane odluke o povratu. Za potrebe obavještavanja članova udruge o provedenim
administrativnim kontrolama i provjere provedenih postupaka na osnovi kojih su izdane odluke o
povratu ljubazno molim da udruzi dostavite sljedeće podatke za razdoblje od 2015. do 2019.
godine:
– Na kojem uzroku su provedene kontrole na terenu. Smatramo da je prema europskim propisima
bilo moguće izvršiti 5% kontrola za sektor krški pašnjaci, zbog čega je nejasno kako je puno
veći broj poljoprivrednika dobio odluku o povratu.
– Kada i gdje su provedene analize rizika i elemenata reprezentativnosti na osnovi kojih se provodi
kontrola na terenu, te da se dostave analize rizika i elemenata reprezentativnosti na osnovi kojih
je izvršena kontrola na terenu.
– Koliko je površina bilo obuhvaćeno kontrolama i koji je ukupan iznos zahtjeva za povrat?
– Na koji način je Agencija provela postupak u kojem je ustanovila nepravilnosti odnosno da bi
plaćanja bila neopravdana, te osobito za koji broj poljoprivrednika, odnosno koje površine je
utvrđeno da bi postojala neopravdana plaćanja?
– Tko su bili kontrolori Agencije koji su izvršili kontrole na terenu, jesu li udovoljavali uvjetima
stručnosti te iskustva i kako su retroaktivno utvrdili stanje za površine za koje je isplaćena
potpora? Molim dostaviti ugovore s trećima, ako je Agencija poslove kontrole na terenu povjerila
drugim pravnim osobama.
– Jesu li poljoprivrednici na čijim parcelama su vršene kontrole dobili izvještaje – zapisnike o
provedenim kontrolama i je li im omogućeno davanje očitovanja na te izvještajima?
– U kojem ukupnom iznosu je Agencija izdala odluke za povrat i koliko je poljoprivrednika dobilo
te odluke? Kako i na koji način su utvrđene nepravilnosti u ranijem razdoblju, osobito obzirom
na specifičnosti krških pašnjaka?

Potpuno je nejasno zašto je došlo do retroaktivnog zahtjeva za povrat potpora, te jesu li kontrole
bile ispravno obavljene i koje su činjenice utvrđene i to nekoliko godina nakon što su potpore
podijeljene.
Radi utvrđivanja je li postupak izdavanja odluka o povratu bio proveden uz uvažavanje svih važnih
činjenica, te jesu li kontrole provele stručne osobe koje osposobljene za utvrđivanje činjenica o
stanju i obradi područja na kojem je prijavljeno korištenje poljoprivrednih površina na kojima se
obavlja poljoprivredna aktivnost, molim da nam dostavite izvještaje o kontroli na terenu koje je
sačinjeno po obavljenoj kontroli na terenu.
Od osobite je važnosti napomenuti da se članovi udruge i njihove obitelji bave poljoprivredom u
krškim područjima koja su teško obradiva, te se pri kontroli obrade ne mogu primjenjivati kriteriji
koji se primjenjuju na pašnjake u drugim krajevima naše zemlje. Sredstva koja je Agencija naložila
vratiti značajna su obavljanje djelatnosti članova udruge i egzistenciju njihovih obitelji.
Odluke o povratu izdane su prije nego je Agencija isplatila potpore koje dospijevaju u ovoj godini i
ne može se otkloniti mogućnost da Agencija umjesto da isplati poljoprivrednicima sljedeću potporu
(u studenom o.g.), za iznos koji je navela u odluci o povratu, umanji sljedeće isplate za izravne
potpore. Takovim postupanjem bila bi ugrožena egzistencija članova udruge i njihovih obitelji kao i
obavljanje poljoprivredne djelatnosti u krškim područjima.
Poljoprivrednici koji obavljaju djelatnost na području krških pašnjaka, a članovi su udruge, predlažu da ministarstvo izvrši reviziju svih postupaka u kojima su izdane odluke o povratu i utvrde sve gore navedene činjenice, te da se poljoprivrednicima kojima su izdane odluke o povratu, omogući sudjelovanje u tom postupku. Onima koji su izvršili plaćanja po odlukama o povratu, predlaže se izvršiti povrat sredstava. Udruga Hrvatski krški pašnjaci spremna je s ministarstvom utvrditi sve odlučne činjenice u postupku revizije i predlaže da se sve odluke o povratu stave van snage, te da se ne provede mjere radi prisilne naplate prije nego se dobiju točne informacije o gore navedenom. Bez traženih podataka nije moguće zaključiti da bi Agencija provela zakonit i pravičan postupak, već se otvara prostor za zaključke o arbitrarnosti i aktivnostima koje nisu obavljene u skladu s europskim direktivama, a posljedice takovih aktivnosti mogu naškoditi članovima udruge i očuvanju krških pašnjaka.
Obraćaju se ovime ministarstvu jer žele ostvariti svoja prava koja su im povrijeđena u postupcima
izdavanja odluka o povratu. Također žele očuvati partnerski odnos s ministarstvom u zaštiti i
prirodnom održavanju specifičnih područja krških pašnjaka, koje neće biti ako neće biti
poljoprivrednika koji će obrađivati te pašnjake. Stoga predlažu da se radi daljnje suradnje i očuvanja povjerenja u aktivnosti Agencije i ministarstva, do utvrđenja odlučnih činjenica i okončanja postupka revizije, ne provodi postupak radi prisilne naplate sredstava od poljoprivrednika.
Nadam se da će ministarstvo prepoznati važnost gore navedenih pitanja za poljoprivredne
aktivnosti u krškim područjima i da će prihvatiti prijedloge udruge.
Za slučaj eventualnih upita u svezi s gore izloženim, stojim na raspolaganju.

S poštovanjem
Nikolina Golubić, odvjetnica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top