Program Udruge

Skupština udruge  “Hrvatski krški pašnjaci”  – udruge poljoprivrednika na područjima krških pašnjaka u Republici Hrvatskoj, ( u daljnjem dijelu teksta: “Udruga” )  na sjednici održanoj

dana 12. svibnja 2019. godine donosi

P R O G R A M UDRUGE  “HRVATSKI KRŠKI PAŠNJACI”

I.

Uvod

Od trenutka kada je u sustav pozitivnih propisa Republike Hrvatske implementiran kod uporabe “Krški pašnjak”, ovaj je specifičan pravni institut doživio određene regulatorne tretmane, neujednačen pristup, različito shvaćanje i tumačenje.

Udruga “Hrvatskih krških pašnjaka” će zastupati afirmativne i razvojne ciljeve svih poljoprivrednih subjekata koji obavljaju poljoprivredne djelatnostima na područjima krških pašnjaka u Republici Hrvatskoj.

Udruga će stručno pomagati, zastupati,  lobirati i interesno povezivati učlanjene, zastupljene i udružene poljoprivredne subjekte koji održavaju gospodarske djelatnosti na područjima krških pašnjaka radi njihova daljnjeg poticanja, unapređenja  opsega djelatnosti, podizanja kvalitete njihova djelovanja i doprinosa većoj sinergiji gospodarstava lokalnih sredina te gospodarstva naše zemlje u cjelini.

Specifične regije krša i područja krških pašnjaka nalaze se u 8 županija Republike Hrvatske; (Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Istarska Ličko-senjska, Šibensko-kinska i Dubrovačko-neretvanska županija ).

S obzirom na opseg, veličinu i rasprostranjenost specifičnih regija krša i krških pašnjaka, uviđa se ogroman potencijal i  nužno strateško prepoznavanje obveze poticanja poljoprivredne djelatnosti na ovom području, njezine zaštite radi niza bitnih društvenih, razvojnih, demografskih, zdravstvenih okolišnih i gospodarskih sinergijskih učinaka.

Iz navedenih razloga, Udruga će djelovati partnerski u cilju argumentirane, stručne i suradnje temeljene na dokazanim pokazateljima stvarne prakse, sa svim državnim institucijama, specijaliziranim tijelima, udrugama, znanstvenom zajednicom i ostalim subjektima u Republici Hrvatskoj.

Udruga će poticati, promovirati i zastupati opći razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja na područjima krških pašnjaka u našoj zemlji, u cilju njihove pune afirmacije, odgovarajuće regulatorne zaštite, njihova posebnog tretmana i poticanja ostvarivanja svih učinaka koje omogućuju područja krških pašnjaka, koja su prisutna u  znatnom udjelu u ukupnoj površini Republike Hrvatske.

II.

Temeljna polazišta

Očuvanje bioraznolikosti na krškim pašnjacima, održavanje površina i utjecaj na okoliš. Na krškim područjima i krškim pašnjacima se nalazi ogroman broj endemskih vrsta flore i faune. Mnogobrojne vrste vaskularne flore su endemske na području krša. Temeljno načelo gospodarenja krškim područjem je očuvanje bioraznolikosti i posebnosti prostora.

Krški reljef je jedinstven oblik reljefa s posebnim hidrogeološkim i geomorfološkim značajkama, u kojem je podzemno vodno otjecanje znatno bogatije od nadzemnog, u kojem se površinske razvodnice znatno razlikuju od podzemnih, i u kojem se javljaju posebni površinski fenomeni i podzemni oblici. Stoga se posebna pozornost pri gospodarenju prostorom odnosi na zaštitu podzemnih voda. Neugrožavanje biološke ravnoteže, očuvanje bioraznolikosti,  zaštita endemskih vrsta i prirodnih staništa te sprječavanje zarastanja, na dokazano najpoželjniji prirodan način provodi se napasivanjem područja krških pašnjaka putem goveda. Zbog toga se ističe čimbenik održavanja i zasebne zaštite specifičnih regija krških pašnjaka u okviru Europske Unije, kao posebnih površina.
S druge strane, sa zootehničkog gledišta i dobrobiti životinja, pašnjačko držanje ima iznimno povoljan utjecaj na organizam životinja. Ostali korisni rezultati se ogledaju kroz proizvodnju vrhunskog mesa na sasvim prirodan način, što povećava niz važnosti i opseg ranije  izloženih  korisnih učinaka.

III.

Temeljne programske  odrednice

Udruga će osobito zastupati i poticati:

 • kontinuirano razvijanje gospodatske djelatnosti poljoprivrednih subjekata na područjima krških pašnjaka
 • povećanje opsega poljoprivredne djelatnosti na područjima krških pašnjaka,
 • stalno podizanje kvalitete uzgojenih vrsta i mesa na područjima krških pašnjaka, kao izravnih posljedica optimalnog korištenja specifičnih resursa i energetskih kapaciteta krških pašnjaka,
 • koje je u funkciji dobrobiti uzgajanih životinja  i održanja područja bioraznolikosti istih područja,
 • zaštitu i prirodno održavanje specifičnih područja krških pašnjaka,
 • doprinos povećanju gospodarske djelatnosti u lokalnim sredinama i zadržanje stanovništva na tim područjima,
 • ulaganja u stvaranje i razvoj poljoprivrednih gospodarstava u ruralnim područjima krških pašnjaka,
 • intenziviranje i rast opsega potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima
 • na područjima krških pašnjaka,
 • stručno usavršavanje poljoprivrednih subjekata na područjima krških pašnjaka,
 • permamentno poticanje poboljšanja i odgovarajuće prilagodbe regulatornog okvira za razvoj stočarstva i poljoprivredne djelatnosti te posebice stvaranje dodatnih potrebnih pogodnosti za razvoj ekološke poljoprivrede proizvodnje na područjima krških pašnjaka,
 • promicanje svijesti i prakse održive metode korištenja površina krških pašnjaka i zaštite okoliša,
 • očuvanje prirodnih resursa te promicanje svijesti o važnosti poticanja povećavanja standarda života na ruralnim područjima u cilju jačanja kompetitivne ruralne zajednice s kapacitetima za daljnji razvoj i održivost,
 • ukazivanje na daljnje mogućnosti  povećanja razvoja poljoprivredne djelatnosti,  stočarstva i ostalih oblika napasivanja površina krških pašnjak u cilju proizvodnje hrane vrhunske kvalitete, zaštite prostora uz održivo korištenje resursa,
 • redovito praćenje stvarne prakse poljoprivredne djelatnosti na područjima krških pašnjaka radi ozbiljnijeg razumijevanja njihove posebnosti i donošenja prihvatljivog regulatornog okvira,
 • zajednička nastojanja za nacionalno brandiranje i odgovarajuću zaštitu vrhunskih vrsta hrane proizvedene na krškim pašnjacima,
 • redovitu razmjenu podataka i iskustava terenskog rada, stručnu suradnju, tematska savjetovanja i organizaciju stručnih znanstvenih skupova ili savjetovanja o problematici krških pašnjaka
 • izdavačku djelatnost, publiciranje dokumenata i obavještavati zastupljeno članstvo o provođenju aktivnosti i zadataka iz svoje programske usmjerenosti.
 • ukupnu društvenu, ekološku osviještenost o proizvodnji zdrave vrhunske hrane, održavanju ekološke ravnoteže i posebnosti krških pašnjaka, prezentaciji tradicije, nužnosti zadržavanja stanovništva na područjima krških pašnjaka i ruralnom prostoru uz njih te afirmaciji svih pratećih  nastojanja u ostvarenju te svrhe,
 • važnost ostvarivanja dalekosežne vizije poboljšanja ukupnih prehrambenih navika, i to na način da će zagovarajući i implementirajući programe uzgoja i proizvodnje vrhunske domaće hrane na prirodan način, omogućiti daljnje pozicioniranje Hrvatske kao zemlje visokokvalitetne hrane, koja značajno podiže kvalitetu i raznovrsne ponude lokalnog agroturizma te turističke ponude u cjelini,
 • vlastito nepolitčko i neprofitno djelovanje, suradnju sa svim društvenim čimbenicima, usmjerenu  na pitanja tematike krških pašnjaka u Republici Hrvatskoj.
Scroll to Top